Публічний договір
про надання телекомунікаційних послуг

Цей Публічний договір є офіційною пропозицією (оферта) Провайдера будь-якій фізичній особі, яка в подальшому виступає як Абонент, і регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг, в частині доступу до мережі Інтернет. Договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має юридичну силу.

Загальні положення

Даний документ розроблений та затверджений у відповідності до вимог діючого законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року (із змінами), Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 року (із змінами), ст. 641 Цивільного кодексу України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29.11.2012 року № 624. Даний документ у відповідності до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Провайдера, укласти Договір і містить істотні умови, необхідні для надання таких послуг. Даний документ регулює відносини з приводу надання Провайдером послуг абонентам. Умови Публічного договору вступають в силу з моменту їх оприлюднення на сайті Провайдера і діють до їх скасування Провайдером. Згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття вказаних умов, здійснивши передплату за замовлені послуги, або почавши користуватись послугами, фізична особа цим самим погоджується з умовами даного Договору, ці дії і є Акцептом, і з цього моменту вона визначається як Абонент. Місце укладення Публічного договору є місце надання послуги. За вимогою фізичних осіб Договір може бути укладений у письмовій формі.

Терміни та визначення Договору.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають значення наведені нижче. Інші терміни, що використовуються в Договорі, мають значення, передбачені чинним законодавством України.

Публічний договір (Договір) – Договір, що регулює взаємні відносини між Провайдером та Абонентом у процесі надання послуг доступу до мережі Інтернет та згідно з яким, Провайдер зобов’язується надавати за умови технічної можливості послуги доступу до мережі Інтернет кожному Абоненту, який до нього звернеться, а Абонент зобов’язується своєчасно та у повному обсязі сплачувати їх вартість.

Територія – територія розміщення мережі, на якій Провайдер має технічну можливість забезпечувати абонентам надання телекомунікаційних послуг. Правила користування мережею AlDen (далі — Правила) – це документ, що встановлює порядок і умови підключення, доступу та користування послугою, що надається Провайдером, а також інші умови, що не обумовлені в Договорі.

Сторони Договору (Сторони) – Провайдер з однієї сторони та Абонент з іншої сторони.

Абонент – споживач (фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності), що замовляє та отримує послуги доступу до мережі Інтернет, виключно на умовах цього Договору.

Згода Абонента (акцепт) – погодження Абонента з умовами даного Договору, що підтверджують замовлені для користування Послуги та/або оплата замовлених Послуг. Особливості правового статусу Провайдера, як фізичної особи — підприємця, регламентовані главою V Цивільного кодексу України, ст. 128 Господарського кодексу України та іншими актами підприємницького законодавства. Сайт Провайдера –офіційна веб-сторінка Провайдера в локальній мережі та в Інтернет, за адресою https://www.alden.in.ua, яка є основним джерелом інформування Абонентів.

Абонентна плата — фіксований платіж, який встановлюється Провайдером за доступ до мережі Інтернет.

Телекомунікаційна послуга (Послуга) – продукт діяльності Провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб Абонента в сфері телекомунікацій.

Заява-замовлення – документ, у якому Абонент повідомляє своє прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, контактний телефон, електронну пошту, місце надання послуги доступу до мережі Інтернет.

Місце надання послуги – приміщення за конкретно зазначеною Абонентом у Заяві-замовленні адресою, що перебуває в зоні покриття AlDen, за якою він бажає отримувати послугу доступу до мережі Інтернет; місце розміщення індивідуальних технічних засобів прийому Абонента, за умови наявності у Провайдера технічної можливості.

Розрахунковий період — період, за який Абоненту здійснюється нарахування абонентної плати.

Тарифний план – система тарифів на окремі послуги або набір послуг, що залежить від переліку та обсягів послуг. У межах різних тарифних планів, залежно від переліку та обсягів послуг можуть встановлюватись різні тарифи на однакові послуги.

Тариф – перелік з описанням і цінами послуг, що надаються Провайдером. Є невід’ємною частиною даного Договору та відображається на сайті Провайдера за адресою: https://www.alden.in.ua.

Особистий кабінет Абонента – це інтерфейс біллінгової системи, що являє собою систему програмного забезпечення, захищену паролем та розташовану на серверах Провайдера, в якій Абонент має змогу отримувати дані, щодо поточного стану балансу, платежів та нарахувань, перевіряти взаєморозрахунки з Провайдером, отримувати довідкову інформацію та ін. Для використання Абонентом Особистого кабінету достатньо знати логін та пароль, які Абонент отримує з карткою доступу при підключенні до телекомунікаційної мережі AlDen. Інтерфейс біллінгової системи розташований за адресою: http://192.168.1.1.

Особовий рахунок Абонента — персональний рахунок Абонента, що ідентифікує Абонента в біллінговій системі Провайдера, та використовується при здійсненні Абонентом оплати замовлених послуг.

Тимчасове призупинення – обмеження Провайдером роботи телекомунікаційної мережі.

Припинення надання послуги – остаточне припинення Провайдером надання Абоненту послуги внаслідок припинення дій чи зміни умов Договору, в частині скорочення переліку послуг, а також у випадках, встановлених чинним законодавством.

Обробка персональних даних – збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення тощо, відомостей про фізичну особу.

1. Предмет Договору

1.1. Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги цілодобового доступу до мережі Інтернет за умови наявності технічної можливості надання таких послуг, а Абонент зобов’язується дотримуватись порядку та Правил користування мережею AlDen, своєчасно оплачувати отримані послуги відповідно до умов цього Договору, обраного тарифного плану та вимог чинного законодавства України.

1.2. Загальні умови та порядок надання послуг доступу до мережі Інтернет встановлюються Правилами користування мережею AlDen. Текст Правил користування мережею розміщений за адресою https://www.alden.in.ua.

1.3. Абонент вважається ознайомленим з умовами Правил користування мережею AlDen в момент Акцепту та зобов’язується їх дотримуватись.

1.4. Правовідносини між Сторонами за цим Договором регулюються чинним господарським та цивільним законодавством України, а також Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року, Основними вимогами до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29.11.2012 р. № 624, Правилами користування мережею AlDen.

2. Порядок укладення Договору

2.1. Всі умови Договору, є обов’язковими для Абонента та Провайдера. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання положень та вимог чинного законодавства. Абонент, який подав Заяву – замовлення щодо приєднання до Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг (доступу до мережі Інтернет), вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

2.2. Публічний договір укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

2.3. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст. ст. 205, 642 Цивільного кодексу України полягає в здійсненні Абонентом конклюдентних дій, направлених на отримання послуг, що полягають у наступному: — здійснення процедури реєстрації для абонентів, які до моменту публікації даного Договору не користувалися послугами Провайдера; — використання та оплата послуг Провайдера для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися послугами Провайдера.

2.4. Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

2.5. Приймаючи умови цього Договору, Абонент надає свою добровільну безумовну згоду на обробку Провайдером своїх персональних даних, які стали відомими в результаті правових відносин, для ведення бази даних контрагентів, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту та виконання умов Закону України «Про захист персональних даних».

3. Організаційні та технічні умови надання Послуг

3.1. Провайдер, за наявності технічної можливості, вступає у договірні відносини з Абонентом за умови, що Абонент є власником, наймачем чи орендарем Місця надання послуг, у якому бажає отримувати Послугу.

3.2. Місце надання послуги повинно знаходитись в зоні покриття мережі Провайдера.

3.3. При бажанні Абонента підключити Послугу, він повинен звернутися будь-яким доступним способом до Провайдера з Заявкою-замовленням про підключення, повідомивши адресу, за якою Абонент бажає підключити Послугу та Тарифний план, за яким Абонент бажає отримувати послуги.

3.4. Отримавши від Абонента Заявку – замовлення про підключення Послуги, Абонентський відділ Провайдера перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Абонента по вказаній ним адресі і, у разі наявності технічної можливості надати Послугу, узгоджує з Абонентом час та дату підключення Послуги.

3.5. Абонент самостійно обирає тарифний план, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Провайдера, які діють на момент заключення Договору.

3.6. Тарифний план може передбачати обов’язкове внесення Абонентом авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після сплати Абонентом авансу за підключення.

3.7. Підключення здійснюється шляхом проведення від точки підключення Провайдера до кінцевого обладнання Абонента абонентської лінії (кабеля типу «вита пара»/оптичного кабелю).

3.8. Погодження Абонента з умовами Публічного договору автоматично зараховується як надання згоди на встановлення Провайдером обладнання та прокладення кабелів, в межах будівлі та технічних приміщеннях, що належать або використовуються Абонентом.

3.9. При підключенні, Провайдер повідомляє Абоненту ідентифікатори доступу (логін, пароль та особовий рахунок).

3.10. Показники якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні, які надаються Споживачу Провайдером, відповідають вимогам наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України № 803 від 28.12.2012 року (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 року № 135/22667).

3.11. При наявності технічної можливості, а також при умові наявності доступу до мережі Інтернет, Провайдер надає змогу Абоненту користуватися Послугою 24 години на добу/сім днів на тиждень, за винятком часу необхідного для проведення планових профілактичних, ремонтних та аварійних робіт.

3.12. Не являються перервами в наданні Послуг і не підлягають компенсації зі сторони Провайдера випадки, коли перерви викликані неполадками в обладнанні Абонента, обладнанні Провайдера, або обладнанні третіх осіб, що сталися не з вини Провайдера.

3.13. Технологія надання Послуги є постійним IP-з’єднанням із сервером доступу Провайдера з динамічним виділенням реальної або постійної IP-адреси з боку мережі Провайдера на час сеансу роботи.

4. Тарифна політика та порядок розрахунків

4.1. Тарифи на всі види Послуг встановлюються Провайдером самостійно. Провайдер має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг (п. 6 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295).

4.2. Вартість Послуги визначається відповідно до тарифного плану закріпленого за Абонентом. Перелік тарифів, додаткових послуг та їх вартість опубліковані на сайті Провайдера за адресою https://www.alden.in.ua.

4.3. Послуга по даному Договору надається на умовах передплати, згідно встановлених тарифів. Нарахування Абонентської плати здійснюється Провайдером з дати фактичного надання послуги. Дата фактичного надання послуги являється датою підключення Абонента до мережі Провайдера.

4.4. Усі платежі здійснюються Абонентом тільки в гривнях.

4.5. В період дії Акційних умов Провайдера, порядок нарахування та здійснення розрахунків здійснюється відповідно до Регламенту проведення акції, розміщеному на сайті Провайдера https://www.alden.in.ua.

4.6. По закінченню терміну дії Акційних умов, тарифікація послуг здійснюється відповідно до основного тарифного плану, вказаного в умовах проведення кожної акції.

4.7. У разі відсутності грошових коштів на балансі в особистому кабінеті Абонента у розмірі, достатньому для отримання Послуги згідно чинних тарифів Провайдера, останній призупиняє надання Послуги.

4.8. Після закінчення розрахункового періоду, Провайдером здійснюється перерахунок коштів, виходячи з вартості фактично наданих послуг. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом розрахункового періоду, вони переносяться на наступний період.

4.9. Абонент самостійно слідкує за своїм балансом в своєму Особистому кабінеті.

4.10. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Провайдером на підставі проведених оплат Абонента. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів, за необхідності підтвердити оплату рахунку/квитанції.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Провайдер зобов’язаний:

5.1.1. Надавати Абоненту інформацію про Послуги, розмістивши її на сайті : https://www.alden.in.ua.

5.1.2. Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасне інформування Абонентів про їх зміну, шляхом визначеним у п. 5.2.2. Договору. Надавати вичерпну інформацію про тарифи на послуги, акції, забезпечувати правильність їх застосування під час тарифікації, розрахунку платежів за надані послуги.

5.1.3. Зареєструвати Абонента шляхом присвоєння йому Особового рахунку.

5.1.4. Надавати Абоненту Послугу за встановленими показниками якості, швидкості, відповідно до стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов цього Договору.

5.1.5. Забезпечити роботу телекомунікаційної мережі та доступ Абонента до неї цілодобово, сім днів на тиждень.

5.1.6. Забезпечувати справний стан обладнання та елементів мережі відповідно до технічних норм, проводити технічне обслуговування мережі. Усувати пошкодження власної мережі протягом однієї доби з моменту повідомлення Абонентом про наявні пошкодження. 5.1.7. Надавати Абоненту послугу протягом періоду, за який вчасно та у повному обсязі здійснено оплату за надані послуги, відповідно до умов цього Договору.

5.1.8. Провайдер зобов’язаний провести перерахунок абонентської плати (в рахунок майбутніх платежів) при умові неможливості надати послуги Абоненту з вини Провайдера протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту подання Абонентом письмової заяви на ім’я Провайдера, за одночасною наявністю нижченаведених обставин:

5.1.8.1. існування зафіксованого звернення до служби технічної підтримки Провайдера, протягом двох годин з моменту фактичного виникнення перерви;

5.1.8.2. фіксування системою моніторингу обладнання Провайдера перерви у роботі обладнання до якого підключено абонентське обладнання;

5.1.8.3. якщо перерва у наданні послуг склала більше 24 годин.

5.1.9. Працівники Провайдера, направлені за зверненням Абонента для усунення пошкодження в роботі мережі та/або з інших причин, що виникають з цього Договору, повинні мати в наявності посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою Провайдера, та зобов’язані пред’явити посвідчення Абоненту на його вимогу.

5.1.10. Забезпечувати усунення пошкоджень, що виникли з вини Абонента, за рахунок Абонента в узгоджений з ним термін, лише після проведення повної оплати Абонентом вартості ремонтних робіт.

5.1.11. Вести достовірний облік обсягу та вартості наданих послуг, що надаються Абоненту.

5.1.12 Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

5.1.13. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв.

5.1.14. Інші обов’язки відповідно до законодавства України.

5.2. Провайдер має право:

5.2.1. Провайдер самостійно визначає перелік послуг, що надаються Абоненту (п. 6 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295).

5.2.2. За власною ініціативою змінювати встановлені ним тарифи на послугу (послуги), про що сповіщати Абонента у строк не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня введення в дію нових тарифів, одним із способів: — оприлюднення публікації у засобах масової інформації; — розміщення відповідних оголошень в абонентських відділах Провайдера; — шляхом розташуванням відповідної інформації на офіційному сайті Провайдера за адресою https://www.alden.in.ua.

5.2.3. У разі невиконання Абонентом своїх обов’язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.

5.2.4. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Провайдером в односторонньому порядку, з обов’язковим повідомленням про це абонентів на Сайті Провайдера – https://www.alden.in.ua.

5.2.5. Припинити надання послуги (послуг) без попереднього інформування Абонента у випадках порушення Абонентом правил експлуатації та користування мережею або грубих порушень умов цього Договору, якщо це спричинило або може спричинити шкоду Провайдеру та/чи іншим абонентам. При цьому визначення рівня порушення визначається Провайдером виключно з його суб’єктивної точки зору і не підлягає роз’ясненню Абоненту.

5.2.6. Надсилати на електронну поштову скриньку Абонента новини Провайдера, повідомлення і т.п., при цьому такі листи вважаються інформацією, яка замовляється Абонентом.

5.2.7. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках:

5.2.7.1. закінчення коштів на особовому рахунку Абонента;

5.2.7.2. використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

5.2.7.3. несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Провайдера;

5.2.7.4. встановлення факту вчинення Dos-attack чи розсилання Абонентом спаму;

5.2.7.5. якщо Абонент завдав або спробував завдати пошкодження базовому обладнанню/програмному забезпеченню Провайдера або користувачам мережі Інтернет шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдженням комп’ютерних вірусів, спаму та ін.;

5.2.7.6. якщо Абонент поширює інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів, персоналу Провайдера, працівників Провайдера під час виконання ними своїх обов’язків з обслуговування Абонента;

5.2.7.7. отримання письмової заяви Абонента;

5.2.7.8. проведення Провайдером ремонтних чи профілактичних робіт. Тимчасове припинення або обмеження надання Послуг може бути пов’язано із виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства. Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення підстав для тимчасового припинення.

5.2.8. Провайдер має право відключити кінцеве обладнання Абонента від мережі Провайдера та припинити договірні відносини у разі:

5.2.8.1. повторного порушення умов Договору;

5.2.8.2. на підставі рішення суду, якщо кінцеве обладнання Абонента використовується для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, чи можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж;

5.2.8.3. у разі не усунення причин що призвели до тимчасового припинення надання послуг визначених в п.п.5.2.7.2. – 5.2.7.6 даного Договору.

5.2.9. Провайдер має право проводити планові профілактичні роботи, не більше 4 разів на місяць та не довше 24 годин (роботи пов’язані з модернізацією мережі на стороні Абонента проводяться лише в робочий час з 9.00 год. по 19.00 год. при виникненні виробничої необхідності час проведення робіт може бути продовжено до 22.00 год.), роботи з усунення неполадок в мережі, які можуть призвести до тимчасового обмеження або призупинення надання послуги Абоненту. Про проведення профілактичних (ремонтних) робіт та орієнтовні строки відновлення надання послуг Абонент може дізнатись за телефоном технічної підтримки Провайдера, а також на сайті Провайдера https://www.alden.in.ua. При виникненні аварійних і форс-мажорних ситуацій Абонент завчасно не сповіщається про проведення робіт та строки відновлення послуг, цю інформацію Абонент може дізнатись за телефоном технічної підтримки Провайдера.

5.2.10. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Провайдера https://www.alden.in.ua.

5.2.11. У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представниками Провайдера, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно по електронній пошті.

5.2.12. На підставі даних Біллінгової системи обліку спожитих послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента.

5.2.13. Не підключення та/або відключення підключеного до мережі Кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

5.2.14. Припинити діяльність з надання Послуг відповідно до законодавства.

5.2.15. У разі необхідності, залучати для виконання робіт ,пов’язаних з виконанням умов цього Договору, інших осіб.

5.2.16. Інші права відповідно до законодавства України.

5.3. Абонент зобов’язаний:

5.3.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення.

5.3.2. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти, або придбати таке обладнання і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами).

5.3.3. Використовувати Кінцеве обладнання, яке відповідає вимогам законодавства, є сумісним з мережею Провайдера.

5.3.4. Сплачувати абонентну плату за Послугу, на умовах, передбачених цим Договором, шляхом підтримання позитивного балансу Особового рахунку.

5.3.5. Не передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам, без письмової згоди Провайдера.

5.3.6. Надавати доступ працівникам Провайдера до обладання, розміщеного в примішенні Абонента, за допомогою якого надається послуга доступу до мережі Інтернет,з метою перевірки дотримання Абонентом умов даного Договору. Надавати доступ працівникам Провайдера до технічного поверху або до місць розміщення телекомунікаційного обладнання для підключення нових Абонентів, проведення планових профілактичних робіт, аварійних та для інших робіт пов’язаних з підтриманням належного функціонування телекомунікаційної мережі та надання Послуг. У разі ненадання такого доступу, вся відповідальність (в тому числі і матеріальна) покладається на Абонента, за виключенням випадків, коли доступ до обладнання Провайдера/абонента, обмежено з причин незалежних від волі Провайдера чи Абонента.

5.3.7. Ознайомлюватися з інформацією, що публікується на сайті Провайдера https://www.alden.in.ua, не рідше ніж раз в 7 (сім) днів.

5.3.8. Вживати всіх можливих заходів для збереження своїх мережевих реквізитів для доступу до Інтернет (логін, пароль доступу та номер особового рахунку). У разі втрати реквізитів негайно повідомити співробітників Провайдера за телефоном технічної підтримки та особисто звернувшись в абонентський відділ Провайдера з документами що посвідчують особу, яка є власником облікового запису або з документом, що підтверджує проживання за даною адресою. За всі дії, вчинені з використанням реквізитів Абонента, відповідає сам Абонент.

5.3.9. Використовувати мережеві реквізити (логін та пароль доступу) лише за адресою підключення, якщо Абонент переїжджає, він зобов’язаний звернутися до абонентського відділу Провайдера для відключення послуги за колишньою адресою, та замовлення нового підключення та отримання нових реквізитів доступу до мережі за новою адресою, за наявності бажання Абонента, та наявності технічної можливості у Провайдера.

5.3.10. Не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) ідентифікаційних карток, електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання.

5.3.11. Не використовувати Послугу для розповсюдження спаму.

5.3.12. Не використовувати Кінцеве обладнання на будь-якій основі, для надання Послуг третім особам.

5.3.13. Вживати всіх можливих заходів та самостійно нести відповідальність щодо захисту свого обладнання (комп’ютер, ноутбук, роутер, маршрутизатор тощо) від випадків знеструмлення, перепаду напруги, та інших випадків коли неналежне постачання електроенергії може викликати пошкодження обладнання Абонента та/або неотримання послуги, або отримання не в повному обсязі.

5.3.14. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном, зазначених в розділі 13 цього Договору.

5.3.15. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого Кінцевого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Провайдера чи на функціонування мережевого обладнання Провайдера.

5.3.16. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання збитків з його вини, витрати Провайдера, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законодавством. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється Актом пошкодження майна (далі – Акт) у 2 (двох) примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Провайдера та Абонентом. У разі відмови Абонента від підписання Акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

5.3.17. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством та Правилами користування мережею, що розташовані на сайті Провайдера за адресою https://www.alden.in.ua.

5.4. Абонент має право:

5.4.1. Користуватися послугою на умовах передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5.4.2. Отримувати від Провайдера інформацію та консультацію в обсязі, що є необхідним для користування Послугою.

5.4.3. Замовляти інші (додаткові) послуги, що надає Провайдер (статичний ІР, hosting, domain, та ін.), за наявності технічної можливості, та при умові оплати цих послуг.

5.4.4. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

5.4.5. Викликати спеціаліста Провайдера, для усунення несправностей технічних засобів Провайдера, ліній телекомунікацій, що спричинює ненадання чи неналежне надання послуг Абоненту. У разі усунення несправностей, що виникли не з вини Провайдера, послуги підлягають оплаті відповідно до тарифів розміщених на сайті https://www.alden.in.ua. В разі відмови Абонента оплатити послуги працівників Провайдера, кошти знімаються з особистого рахунку Абонента.

5.4.6. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Провайдера не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до визначеної дати.

5.4.7. Обмеження Провайдером доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Провайдера у встановленому порядку.

5.4.8. Переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї (мешканця квартири) відповідно до порядку, встановленого законодавством.

5.4.9. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

5.4.10. У випадку відмови абонента від усіх замовлених та активованих Послуг, Абонент має право на повернення йому сплачених в порядку передоплати грошових коштів у розмірі позитивного балансу Особового рахунку на дату припинення Договору, якщо інше не передбачено умовами Тарифних планів.

Провайдер повертає абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 30(тридцяти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента, шляхом перерахування грошових коштів у визначеній сумі на зазначений у зверненні розрахунковий рахунок абонента.

При цьому Сторони Договору обумовились та розуміють, що сумма первинного платежу сплачена Абонентом за підключення до послуг доступу до мережі Інтернет та інших разових платежів, в жодному разі не повертається.

5.4.11. Реалізацію інших прав відповідно до чинного законодавства у сфері телекомунікацій.

6. Вартість послуг та порядок розрахунків.

6.1. При підключенні на перший розрахунковий період встановлюється обраний Абонентом тариф.

6.2. Розрахунковий період становить 30 календарних днів, починаючи з дати активації тарифу.

6.3. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом Розрахункового періоду вони переносяться на наступний Розрахунковий період.

6.4. Послуга по даному Договору надається на умовах передплати, згідно встановлених тарифів, яка вноситься Абонентом до початку фактичного отримання послуги.

6.5. Розрахунки за спожиті послуги здійснюються Абонентом на основі обраного тарифного плану та додатково замовлених послуг.

6.6. Нарахування Абонентної плати здійснюється Провайдером з дати фактичного надання послуги. Дата фактичного надання послуги являється датою підключення Абонента до мережі Провайдера.

6.7. В період дії Акційних умов Провайдера, порядок нарахування та здійснення розрахунків здійснюється відповідно до Регламенту проведення акції, розміщеному на сайті Провайдера. По закінченню терміну дії Акційних умов, тарифікація послуг здійснюється відповідно до основного тарифного плану, вказаного в умовах проведення кожної акції.

6.8. У разі відсутності грошових коштів на балансі в особистому кабінеті Абонента у розмірі, достатньому для отримання програмної послуги згідно чинних тарифів Провайдера, останній призупиняє надання Послуги.

6.9. Після закінчення розрахункового періоду, Провайдером здійснюється перерахунок коштів, виходячи з вартості фактично наданих послуг. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом розрахункового періоду, вони переносяться на наступний період.

6.10. Всі оплати за Договором здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Провайдера за допомогою електронних терміналів самообслуговування, безготівкових банківських розрахунків, платіжних карток та іншими доступними способами (при оплаті послуг Абонент обов’язково вказує номер свого особового рахунку).

6.11. Перед здійсненням чергової оплати замовленої послуги, Абонент зобов’язаний ознайомлюватись із умовами їх надання та вартістю. Оплатою Абонент підтверджує, що ознайомився із чинним тарифами на послуги, що розміщені на сайті Провайдера та надає свою згоду на продовження договірних відносин з Провайдером на визначених умовах.

6.12. Усі Додаткові послуги виконуються за окремою домовленістю Сторін та за рахунок Абонента відповідно до діючих тарифів, встановлених на момент надання таких послуг.

7. Відповідальність сторін.

7.1. За порушення умов даного Договору, чинного законодавства у сфері телекомунікацій, Правил користування мережею, Провайдер та Абонент несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

7.2. Провайдер не несе відповідальність за невчасне усунення пошкодження телекомунікаційної мережі, або неполадок, що викликає ненадання чи неналежне надання послуги, у разі якщо Абонентом не було забезпечено надання доступу до обладнання Провайдера. 7.3. Провайдер не відповідає перед Абонентом за затримки та перебої в роботі, що виникають прямо або посередньо з причин, котрі знаходяться поза сферою контролю з боку Провайдера.

7.4. Провайдер не контролює та ні в якому разі не відповідає за інформацію, її зміст, форму, емоційне наповнення, яку отримує або передає Абонент, а також за дії вчинені з використанням послуги Провайдера. За всі дії вчинені Абонентом, відповідає сам Абонент.

7.5. Провайдер не несе відповідальність за понесені Абонентом, або третьою особою збитки, пов’язані з користуванням або неможливістю користування Абонентом Послугами, в тому числі у випадку впливу комп’ютерних вірусів, надходження спаму. Абонент зобов’язаний самостійно вживати всі необхідні заходи для антивірусного захисту, від хакерських атак та захисту від спаму.

7.6. Провайдер не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг у випадку збоїв програмного забезпечення або обладнання, а також перерви в наданні Послуг викликані відмовою електропостачання, та за випадки коли неналежне електропостачання може викликати пошкодження обладнання Абонента або Провайдера, та/або неотримання або отримання послуги Абонентом не в повному обсязі.

7.7. Провайдер не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг, які виникли у зв’язку з проведенням робіт, необхідних для відновлення, підтримки працездатності та розвитку мережі.

7.8. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Провайдером не компенсуються.

7.9. Провайдер не несе жодної відповідальності та не проводить перерахунку вартості Послуг, якщо Абонентом завчасно не було надано Провайдеру заяви про зміну або скорочення Послуг в наслідок того, що Абонент самостійно не цікавився і, не знав про наявність інших, більш вигідних для нього тарифних планів, які діють у Провайдера.

7.10. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним погодженням.

7.11. У разі, якщо на час звернення до суду будь-якою із Сторін, нижченаведене не буде суперечити законодавству, то буде застосовуватися договірна підсудність, а саме: у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду за місцезнаходженням Провайдера.

7.12. Провайдер не вiдповiдає за прямi або непрямi збитки (у тому числi упущену вигоду, втрату клiєнтiв, втрату репутацiї) Абонента або третьої сторони пов’язанi з перервою у наданнi Послуг.

8. Обставини непереборної сили і інші обставини, які виключають відповідальність сторін

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, а також внаслідок дій третіх осіб, ухвалення актів державними органами і інших, незалежних від сторін обставин, які роблять неможливим своєчасне, повне і належне виконання сторонами своїх зобов’язань за даним договором.

8.2. Під обставинами непереборної сили, тобто обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне і належне виконання сторонами своїх зобов’язань за даним договором, сторони розуміють виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, гроза, блискавка, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту), дії громадської непокори, оголошена або неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, заколот, перерви в подачі електроенергії. Крім цього, до зазначених підстав також відноситься пошкодження кабельно — провідникової продукції гризунами, пожежа та викрадення кабелів крадіями (перелік не є вичерпним).

8.3. Наявність обставин непереборної сили не залежать від волі Сторін договору та звільняє Провайдера та\або Абонента від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

8.4. У разі виникнення обставин непереборної сили, інших обставин, які виключають відповідальність сторін, сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу сторону впродовж 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення такої обставини. При цьому, Провайдер розміщує відповідне повідомлення на своєму офіційному сайті https://www.alden.in.ua, або іншим доступним способом.

8.5. Після припинення дії обставин непереборної сили, інших форс-мажорних обставин, які виключають відповідальність сторін, сторона, яка перебувала під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону впродовж 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення дії зазначених обставини. При цьому, Провайдер розміщує відповідне повідомлення на своєму офіційному сайті https://www.alden.in.ua, або іншим доступним способом.

8.6. У разі недотримання стороною, яка перебуває під дією форс-мажорної обставини, вимог п. 8.4. Договору, вона втрачає право посилатися на таку обставину, як на підставу для звільнення від відповідальності.

9. Конфіденційність

9.1. Уся інформація, яка надається та отримується Сторонами в ході укладення та виконання даного Договору (логін, пароль, адреса проживання, телефон, тарифний план, кількість наданих послуг, відвідувані сторінки, скачані дані, тощо), є конфіденційною.

9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

9.4. Керуючись положеннями та вимогами ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року № 1280 та п. 42, 47 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, Провайдер забезпечує відповідний захист персональної інформації про Абонента та її нерозповсюдження.

10. Порядок роботи із зверненнями та заявами Абонента

10.1. Абонент має право подавати Провайдеру пропозицію, заяву, скаргу щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет. Звернення подаються у формі, передбаченій чинним законодавством України.

10.2. Абонент подає звернення, зателефонувавши до абонентського відділу Провайдера. При цьому, розгляд питання порушеного Абонентом, здійснюється лише після його відповідної ідентифікації Провайдером.

10.3. Для ідентифікації Абонента по телефону, працівник Провайдера запитує у Абонента голосовий пароль (відповідь на запитання, що вказане в заявці – замовленні послуг). Лише після підтвердження голосового паролю, Абонент може замовляти послуги, залишати повідомлення і заявки та робити інші можливі операції по телефону. Якщо Абонент не підтвердив голосовий пароль, то він зобов’язаний звернутись до абонентського відділу Провайдера особисто з документом, що ідентифікує його особистість.

10.4. Заяви Абонента, пов’язані з відмовою від користування послугами доступу до мережі Інтернет, призупинення дії Договору на обумовлений термін або розірванням Договору, оформляються у письмовій формі та надсилаються поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або подаються безпосередньо в абонентському відділу Провайдера.

10.5. Претензії Абонента стосовно розрахунків приймаються Провайдером протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.

10.6. Акцептувавши цей Договір, Абонент погоджується з тим, що всі його звернення до телефонної служби підтримки Провайдера можуть бути записані, та відповідний запис буде зберігатись у Провайдера протягом 30 календарних днів.

10.7. Абонентський відділ Провайдера має багатоканальний телефон, що вказаний на сайті Провайдера.

10.8. На сайті Провайдера в розділі «Контакты» — зазначений час роботи абонентського відділу Провайдера, контактні телефони Служби технічної підтримки Провайдера та адреса для кореспонденції.

11. Порядок набуття чинності та припинення дії Договору

11.1. Договір в цій редакції вступає в дію з 12 вересня 2017 року.

11.2. Договір оприлюднений на офіційному сайті Провайдера https://www.alden.in.ua. та в абонентському відділі Провайдера.

11.3. Відповідно до п. 2.3. Договору, цей Договір набуває чинності для нових абонентів з моменту первинної оплати. Підтвердженням існуючого Абонента про приєднання до цього Договору є поповнення його Особового рахунку на будь-яку грошову суму після вступу в дію цього Договору.

11.4. У разі незгоди Абонента із внесеними Провайдером змінами до Договору, в тому числі, новими Тарифами, такий Абонент має право розірвати Договір протягом 7 (семи) календарних днів з дня опублікування таких змін. В такому випадку, Абонент повинен повідомити Провайдера про розірвання Договору особисто, подавши Заяву про розірвання Договору до абонентського відділу, в порядку зазначеному в п. 10.4. Договору.

11.5. Ненадходження від Абонента письмової Заяви про розірвання Договору, продовження користування послугами доступу до мережі Інтернет та/або внесення коштів Абонента на свій Особовий рахунок свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами та є підтвердженням Абонента про приєднання до цього Договору.

11.6. Договір є таким, що укладений на невизначений термін і діє до моменту його розірвання.

11.7. З дня набрання чинності цим Договором усі попередні усні та письмові домовленості між Провайдером та Абонентом втрачають свою силу.

11.8. Договір може бути розірваний достроково: — за згодою Сторін; — за ініціативою Абонента по письмовій заяві, яка має бути подана не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до визначеної дати; — за ініціативою Провайдера при невиконанні Абонентом своїх обов’язків за Договором. У випадку розірвання Договору з ініціативи Провайдера, він може повідомити про це Абонента за допомогою «Особистий кабінет Абонента» або контактного телефону.

12. Інші умови

12.1. Всі правовідносини Сторін не врегульовані цим Договором, регулюються Законом України «Про телекомунікації» та «Правилами про надання та отримання телекомунікаційних послуг».

12.2. Під час підключення Послуги Абонент (як власник, або співвласник квартири/будинку) надає право Провайдеру встановити/розмістити у будинку необхідне телекомунікаційне обладнання для забезпечення надання послуги та надає Провайдеру право визначати осіб, які можуть здійснювати встановлення/розміщення телекомунікаційного обладнання у будинку та його обслуговування.

12.3. Нове підключення вважається таким, якщо за даною адресою раніше не було виконане підключення до мережі Провайдера, будь якою особою, що підтверджується відсутністю інформації в біллінговій системі Провайдера.

12.4. Вхід до інтерфейсу біллінгової системи здійснюється шляхом переходу на веб-сторінку http://192.168.1.1 натиснувши «Вхід» та ввівши реквізити доступу до мережі Інтернет (логін та пароль доступу).

12.5. Інформацію про тарифи, перелік послуг, умови, та порядок їх надання, точки доступу, пункти оплати, а також іншу інформацію, необхідну для виконання умов Договору можливо отримати за телефоном технічної підтримки Абонентів або на сайті за адресою https://www.alden.in.ua.

12.6. Сторони зобов’язуються забезпечити актуальність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

12.7. Абонент при здійсненні дій зазначених в п. 2.1. цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, №2297-VI надає свою згоду Провайдеру на обробку особистих персональних даних Абонента у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної, електронної системи бази персональних даних «Контрагенти» з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за № 996-XIV, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року за №2464-VI та інших актів законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким дані надаються, для виконання зазначеної мети.

12.8. У разі необхідності, за бажанням Абонента, даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані Сторонами з метою виконання даного Договору, є його невід’ємною частиною.   Офіційний сайт Провайдера: https://www.alden.in.ua